KUNGANI KUMELE SIPHILISANE NEZINKAWU:
IMVELAPHI
Izinkawu zihlala zibe nhlanu (5) kuya emashumini amane (40) ziba yiqembu
eliholwa inkunzi eyodwa. Inkawu iba nechwane elilodwa ngesikhathi, bese-ke
ukuzala kwazo ngokulandelanisa kushiyane ngonyaka nesigamu. Amachwane abakhona phakathi kuka Mfumfu [October] no Zibandlela [December]. Yize-ke izinkawu zizala njengabantu, isibalo sazo sesinciphile emadolobheni. Izizathu ezidala lokhu, ukuthi zishayiswa izimoto, zibanjwa izinja, zishayeka ezintanjeni zikagesi, zibanjwe abazingeli noma izifo noma ukwentuleka kokudla.


CITES (Convention for International Trade in Endangered Species).
Izinkawu ziyancitiselana ngendawo yokuhlala kanye nokudla. Kuyaye kubekhona izinkinga ezahlukahlukene uma zinqwamana ekuhambeni kwazo.
Izinkawu zidla noma nhloboni yezithelo, izimbali, izihlamvu, amaqabunga,
amaqanda ezinyoni, nezinye izilwane ezincane. Izinkawu ziyayivikela indawo
ezihlala kuyona ngoba emini ziyadla ebusuku zilale.
AMAQINISO NGEZINKAWU
Mancane amathuba okuthi izinkawu zibe nesifo esihlanyisa izilwane njengamarabi
[rabies]. Zandile na ngokwesibalo? Cha, kubukeka sengathi isibalo sazo sinciphile.
Azimsukeli umuntu noma imfuyo yakhe kodwa uma uziqala ziyacasuka. Phela
izinkawu ziyamesaba umuntu omkhulu noma omdala kunazo.
Nazi izindlela zokuzimbandakanya nezinkawu:
1. Azizwani nokumpintsheka ekhoneni, ngakho-ke, zidedele
zikhululeke.
2. Ungabangi umsindo noma umemeze, thula uyivulele.
3. Yexwayisa izisebenzi nabantwana ngezinkawu.
4. Ungazethusi izinkawu noma uzibulale.
5. Ungabaleki ngoba ziyokulandela, zithi ziyakudlalisa.
6. Kuhle ukuma, uzivumele zidlule.
7. Ungazibuki ngokuzesabisa ukhamise noma ubakaze.
8. Ungayithinti ngesandla ikakhulukazi ichwane.
9. Ungaphi izinkawu ngesandla.
10. Ungazifuyi izinkawu ziyahlanya uma zivalelwa.

IZIXAZULULO:
Izinkawu zisuke zivakashela umuzi wakho ngezizathu ezimbili, okokuqala zisuke zihlola ukuthi ayikho yini into eyingozi
noma eziphazamisayo, ngoba zizitshela ukuthi indawo eyazo.
Okwesibili futhi okujwayelekile, yingoba zifuna ukudla.
Kodwa uma izinkawu zikukhathaza zama lokhu okulandelayo:
A) Gwema ukubeka ukudla nezithelo emawindini ngoba kuyazikhanga.
B) Vikela amawindi akho ngensimbi noma ubiyele ingadi yakho kanye nomuzi.
C) Kuhle ukubiya ngocingo lukagesi noma nje uvalisise kwakho uma
uzothatha indlela.
D) Sungula indawo eyodwa futhi ephephile lapho ulahla khona udoti kanye nezinto ezingase zihehe izinkawu.
E) Uma uzixosha zithele ngepayipi lamanzi noma uzethuse ngoplastiki.
F) Ungazidubuli ngesibhamu ngoba uma uke wabanjwa ungavakashelwa abakwasidlodlo bese ukhokhiswa imali enkulu noma ukhalelwe amasongo kasigonyela.
G) Tshala izihlahla noma yini enye engase igcine izinkawu le kude nekhaya khona zizojwayela khona.
EGAMENI LEZINKAWU!!
Izinkawu zibaluleke kakhulu futhi zihlakaniphile. Uma zidla into, aziyiqedi bese ziyilahla lokhu phela
kuyindalo kuzona, zisuke zenzela ezinye izilwanyana ukuthi nazo zidle.
Izinhlamvu ezisuke sezidlule esiswini senkawu ziyashesha ukuqhuma zimile. Uma udinga usizo mayelana nezinkawu ezikhathazayo, ezifile noma ezigulayo, thintana nathi, sizofika lapho ukhona
sikusize.

Primates Africa ucingo (tel) 0844329974
Phakathi kuka 08H00 kuya ku - 17H00
5/02/09 Primates Africa Home

s